Energiefabrieken en zonneparken

15 december 2017

De 15 rioolwaterzuiveringsinstallaties van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zijn verantwoordelijk voor 97 % van het totale gasverbruik van het schap. Ze produceren daarnaast grote hoeveelheden slib. Dat resteert na zuivering. Vroeger werd het slib afgezet in de landbouw, als meststof. Sinds de jaren 90 is dat niet meer toegestaan: teveel verontreinigingen in het slib. Slib werd ongewenst afval.

Tegenwoordig zien we slib echter niet meer als afval maar als bron van energie en grondstoffen. HHNK is samen met andere waterschappen initiatieven gestart om deze terug te winnen. Vergisting, superkritisch vergassen, ontwateren en verbranden zijn toepassingen waarbij energie gewonnen wordt. Rwzi’s veranderen van grootverbruikers in energiefabrieken.

Nu is het zo dat niet op alle rwzi’s het slib kan worden vergist. Een van de plannen is het benutten van de restcapaciteit van de bestaande gistingsinstallatie in Zaandam-Oost door andere rwzi’s. Hiervoor zijn aanpassingen nodig. Dat kost. En het levert op: Duurzame energie.

In het kader van ons (in mei 2017) vastgestelde ambitieuze Klimaat- en Energieprogramma, heeft HHNK zich ondermeer ten doel gesteld om voor 2020 minstens 40 % duurzame energie op te wekken. Het bovengenoemde project draagt hieraan bij.

Dat geldt ook voor de investeringen in zonne-energie. Op kansrijke locaties worden zonne-energieprojecten opgestart. Zonneparken op terreinen van rwzi’s en zonnedaken zijn concrete mogelijkheden.

In de vergadering van 13 december is voor de Energiefabriek Zaandam-Oost en voor zonne-energieprojecten door het algemeen bestuur geld beschikbaar gesteld.

Pacht en jacht

Spreken we over grondbeleid, dan gaat het om meer dan eigendom. HHNK verhuurt, verpacht, koopt en verkoopt grond. Niet als doel op zich maar dienstig aan de taakuitoefening. Het schap heeft te maken met pacht, erfpacht, recht van opstal, jachtrecht, visrecht. Kortom, goed om daarover heldere richtlijnen vast te stellen.

In de laatste vergadering van het jaar zijn de verschillende deelnota’s van grondbeleid geactualiseerd en in lijn gebracht met elkaar. Een paar voorbeelden:

Bij verkoop door HHNK wordt voortaan gebruik gemaakt van jaarlijks geïndexeerde eenheidstarieven voor vier categorieën van eigendom. “De verkoopprocedure wordt daardoor kostenefficiënter (geen individuele taxaties meer) en transparanter. ”

De toegenomen vraag naar pacht van gronden heeft er toe geleid dat er een wachtlijst is ingesteld met uitgangspunten als: “Om een geldige pachtovereenkomst te kunnen afsluiten dient de gebruiker de grond voor bedrijfsmatige uitoefening van landbouw te gebruiken.”

Uitgangspunten voor Jachtrechten zijn duidelijk op een rij gezet. HHNK heeft belang bij het regelen van de jacht op zijn gronden. Met de verhuur van jachtrecht kunnen ecologische doelen behaald worden en kan schadebestrijding uitgevoerd worden.

HHNK verhuurt het jachtrecht aan WBE, wildbeheereenheden (een samenwerkingsverband van jacht(akte)houders).

Verkiezingen

Begin 2018 staat voor de PvdA vooral in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. De fractie van PvdA-HHNK juicht het toe dat in meerdere verkiezingsprogramma’s aandacht is voor schoon water, ruimte voor water en water in de stad. Daar hebben we samen met de collega’s van waterschap Amstel Gooi en Vecht veel moeite voor gedaan. Nu is het zaak dat na de verkiezingen de raadsleden ons weten te vinden en over water kunnen meepraten. Wij gaan daar onder andere in gewestelijk verband workshops voor organiseren.

Ook vragen wij alvast aandacht voor de waterschapsverkiezingen. Die vinden plaats samen met de provinciale verkiezingen in 2019. De voorbereidingen daarvan gaan begin 2018 van start. Het schrijven van een verkiezingsprogramma en het enthousiasmeren van kandidaat-waterschapsbestuurders zijn de eerste prioriteiten. Mocht je meer willen weten over het werk van een waterschapsbestuurder? Nodig jezelf een keer uit bij ons. Van harte welkom!

Tenslotte, namens de hele fractie van de PvdA-HHNK wens ik alle lezers goede feestdagen en een heel fijn 2018 toe!

Marjan Leijen