Nieuws uit het waterschap HHNK

27 november 2017

In november heeft het algemeen bestuur de begroting 2018 besproken en ongewijzigd vastgesteld. In het voorstel van het dagelijks bestuur werden een paar nieuwe ontwikkelingen toegelicht. In de eerste plaats is dat het opnemen van de ambities uit het aangenomen Klimaat- en Energieprogramma (100% CO2 en energieneutraliteit in 2025). Op dit gebied verdient ook aandacht de inspanningen van HHNK bij ruimtelijke adaptatie, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, waarbij het watersysteem verder geschikt gemaakt wordt voor de gevolgen van klimaatverandering. In de tweede plaats vergt de digitale wereld meer kosten. Invoering van de Omgevingswet vereist een forse investeringsinspanning om te blijven voldoen aan wettelijke voorwaarden. Maar algemeen geldt dat de informatie- en procestechnologie een flinke kwaliteitsimpuls krijgen. Ten derde zien we dat door de economische groei de kosten van personeel (CAO stijging, hogere tarieven inhuur) toenemen.

Dit alles heeft tot gevolg dat de meerjarenplan cijfers omhoog zijn bijgesteld. Op basis van MJP kon de stijging van de belastinginkomsten tot 0% beperkt blijven, in de begroting wordt nu gerekend met een stijging van 1%. Dat is altijd nog minder dan in het coalitie akkoord was afgesproken (4%). Deze stijging is overigens onevenwichtig verdeeld over de belastingplichtigen: agrariërs stijgen meer dan 1%, huishoudens gaan zelfs omlaag door een lagere zuiveringsheffing.

Bij de behandeling heeft de PvdA-fractie nadrukkelijk aandacht gevraagd voor ‘social return’ bij aanbesteding. In onze optiek kan dat nog wel wat scherper. Daarnaast constateerden wij een vreemde ontwikkeling dat het inhuurbudget lager wordt terwijl de verwachte toename in het aantal vacatures flink stijgt en als derde vroegen we wederom naar de aanpak van microplastics in de afvalwaterketen. De antwoorden van dagelijks bestuur waren voldoende om ons te laten instemmen met de begroting.

Samen met andere fracties hebben we een motie ingediend bij de begroting om de terugloop van het insectenbestand tegen te gaan. HHNK doet al veel als gevolg van Europees beleid (KRW, Kaderrichtlijn Water) maar kan wat de PvdA betreft misschien nog wel wat meer. Het dagelijks bestuur heeft de iets gewijzigde motie overgenomen een zal bezien of we kunnen aanhaken bij andere (landelijke) initiatieven en zal dat aan algemeen bestuur terugmelden. De motie is unaniem aangenomen.

Tot slot, de Engewormerbrug in de gemeente Wormerland, een mooie karakteristieke brug in Hollands polderlandschap. Werd eerst gedacht aan een opknapbeurt en wat onderhoud, nader onderzoek wijst uit dat de brug toch moet worden vervangen. Extra investeringen en dus een verhoging van het krediet. Met dit krediet wordt wel een recreatieve vaarroute beter ontsloten in de toekomst. Het voorstel is als hamerstuk in het algemeen bestuur gepasseerd, net als trouwens het Informatiebeleidsplan 2018-2021, waar ik u niet mee ga lastig vallen.

Namens de PvdA-fractie HHNK, Fijko van der Laan