PvdA stelt vragen over de stand van zaken baggeren en saneren van de havens in de stad Medemblik

Door Bert de Jong op 11 februari 2017

Op 15 februari 2016 heeft de raad van de gemeente Medemblik een informatienota (IVR-16-03959) ontvangen met betrekking tot het baggeren en saneren van de havens in de stad Medemblik.

In deze nota wordt verwezen naar de ondieptes in de verschillende havens en tevens de ernstige verontreiniging in de Westerhaven en Pekelharinghaven:“In de Westerhaven en Pekelharinghaven is een ernstige verontreiniging aanwezig. De verontreinigingen hebben een negatieve invloed op de waterkwaliteit”.

De laatste weken hangt er regelmatig een zwaar penetrante geur in de omgeving van de Westerhaven en zijn drijvende schermen zichtbaar, welke mogelijk terug te voeren zijn om de aangetroffen verontreiniging tegen te houden.

Vragen:

  1. Verlopen de werkzaamheden volgens het geplande tijdsschema? Zo nee, wat is de oorzaak van de achterstand in tijd wanneer denkt u dat alle werkzaamheden zijn afgerond?
  1. Is er een boeteclausule opgenomen wanneer de aannemer niet op op tijd de werkzaamheden heeft afgerond? Zo nee, waarom niet?
  1. Blijven de kosten van het baggeren en saneren binnen het vastgestelde budget? Zo nee, wat is daarvan de oorzaak en welke overschrijding wordt verwacht en wie draait er voor deze extra kosten op?
  1. Moeten er in de Westerhaven palen vervangen worden als gevolg van het baggeren? Zo ja, was dit begroot en wat zijn te geschatte kosten?
  1. Wat is de oorzaak van de penetrante chemische geur / stank die soms in de oude binnenstad hangt?
  1. Welke verontreiniging is er tot nu toe in de Westerhaven aangetroffen? Welke ‘stoffen / materialen” betreft het en wat zijn de aangetroffen eenheden en hoe staan deze in verhouding tot een normale “sanering”?
  1. Hoe wordt er met deze verontreiniging omgegaan? Welke behandeling wordt uitgevoerd en wie houdt toezicht op de uitvoering daarvan? Worden er regelmatig watermonsters genomen en zo ja, wat is daarvan de uitkomst?
  1. Klopt het dat niet alle aangetroffen verontreiniging wordt afgegraven? Waarom wordt er voor gekozen om “schone bagger” te hergebruiken om de zwaar verontreinigde grond in de Westerhaven af te dekken?
  1. Wanneer ontvangt de raad een update van de werkzaamheden?

 

Bert de Jong

Bert de Jong

Ik ben Bert de Jong, 63 jaar en bijna 13 jaar woonachtig in de pittoreske binnenstad van Medemblik, getrouwd en vader van 3 kinderen en trotse opa van 7 kleinkinderen. Sinds 2011 ben ik fractievoorzitter van de PvdA en raadslid en neem daarnaast binnen de gemeente Medemblik deel aan het overleg in de commissie Samenleving.

Meer over Bert de Jong