Standpunten

Zoeken

Armoede bestrijding: focus op kinderen

De mensen die het door omstandigheden niet breed hebben worden door het minimabeleid gesteund. Voor de PvdA mag armoede geen levensstijl worden. Armoede sluit uit en dat heeft een grote impact. Ondersteuning en schuldhulpverlening moeten voor iedereen bereikbaar zijn. Geen wachtlijsten in de schuldhulpverlening.

Lees verder

Communicatie: weet wat er leeft onder inwoners

De PvdA wil een gemeente die weet wat er leeft onder de inwoners. Een gemeente die weet wat de vragen en wensen zijn en waar zij rekening mee moet houden als er besluiten genomen worden.

Lees verder

Cultuur voor jong en oud

Door alle bezuinigingen is er druk ontstaan op de cultuurbudgetten. De PvdA zet in op brede cultuurmenu's voor de doelgroep jeugd . De PvdA wil dat basisscholen en het voortgezet onderwijs samen met muziekscholen, de Blauwe Schuit en gemeente komen met cultuureducatieve programma's. Daarmee wordt cultuur ook voor de toekomst gewaarborgd.

Lees verder

Financiën

De PvdA is blij dat de gemeente, in deze tijd van economische teruggang, het financieel beheer op orde heeft. Er is al veel bezuinigd maar ook de komende jaren zal er nog bezuinigd moeten worden. De PvdA wil dat er een voldoende gevulde reservepot is om mogelijke tegenvallers op te vangen.

Lees verder

Gezondheid: kom in beweging

We moeten in beweging komen. We leven langer, maar dat brengt met zich mee dat we meer last krijgen van chronische aandoeningen. Het geheim zit hem ook hier in preventie. Voor de PvdA betekent dat niet alleen voorlichting op scholen en in wijken, maar ook nadenken over onze ruimtelijke ordening.

Lees verder

Goed onderwijs

De PvdA staat voor goed onderwijs. Dat geeft perspectief en toekomst. Je kunt veilig naar school en er is aandacht voor een prettige leeromgeving. Een onderwijsplek is er voor iedereen. Schooluitval wordt nauwlettend in de gaten gehouden en zoveel mogelijk voorkomen.

Lees verder

Iedereen doet mee

Als we willen dat iedereen echt mee blijft doen in Medemblik, dan trekken we samen op, denken we actief met elkaar mee en spelen vrijwilligerswerk, verenigingsleven, zorg voor elkaar, sport en cultuur een belangrijke rol. Een zorgzame samenleving is een verantwoordelijkheid voor iedereen. Zorg moet dichtbij beschikbaar zijn. We gaan uit van eigen kracht, familie, netwerk en professionals. Van goede communicatie, samenwerking en maatwerk.

Lees verder

Informatie beschikbaar

De PvdA wil een overheid die faciliteert en ondersteunt en zorgt dat informatie altijd voor handen is. U kunt al vaak digitaal bij de gemeente terecht maar komende jaren wordt waar mogelijk alles digitaal. Daarbij wordt ieders privacy gewaarborgd.

Lees verder

Jongeren

De PvdA is er voor iedereen maar heeft speciaal aandacht voor jongeren. Jongeren bepalen de toekomst. Jongeren maken nieuwsgierig. We willen weten wat hen bezighoudt, hun dromen en zorgen kennen en begrijpen wat hen bewust of onbewust (de-)motiveert. Zij verdienen zelfstandigheid, waardering en mogelijkheden in Medemblik en in de regio. De PvdA wil met open ogen en oren in gesprek met jongeren over hun toekomst.

Lees verder

Preventie: voorkomen is beter dan genezen

De PvdA zet in op preventie. Dat voorkomt vragen en problemen in de toekomst, maar ook is bewezen dat die investering zich vijf tot maar liefst dertig keer terugverdient. Als er meer hulpvragen tegelijk zijn, wordt een regisseur benoemd die alle hulpvragen coördineert en het aanspreekpunt is voor de persoon of het gezin. De PvdA wil voor één gezin, één plan en één regisseur. Dit betekent voor de werkorganisatie dat de schotten en kokers overboord moeten.

Lees verder

Recreatie

De stad Medemblik heeft fantastische historische plekjes, recreatieve voorzieningen en havens. De PvdA wil die actief aantrekkelijk houden. Het grote groene buitengebied verdient extra toeristische aandacht.

Lees verder

Samenwerking in de regio

Medemblik is een zelfstandige gemeente, maar we zullen steeds vaker moeten samenwerken. Dat doen we deels op eigen initiatief en deels omdat we dan de extra taken vanuit de rijksoverheid beter kunnen uitvoeren. Samenwerking met de andere gemeenten in de regio geeft extra kansen. Als we meer strategisch durven denken, dan wordt innovatie gestimuleerd, de kwaliteit van processen en dienstverlening verbeterd en oplossingen goedkoper. De PvdA vindt dat de gemeenteraad altijd invloed en controle moet houden. De gemeente Medemblik probeert voor de nieuwe samenwerkingsverbanden meteen ook een aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn.

Lees verder

Sport

Sportverenigingen staan meer op eigen benen. De PvdA wil dat de gemeente de jeugd stimuleert aan sportactiviteiten deel te nemen en de verenigingen daarbij financieel steunt. Het onderhouden van sportaccommodaties kan daarentegen meer door eigen leden worden gedaan.

Lees verder

Zorg voor ouderen

Ouderen zijn niet de hoogbejaarden die vanuit het verleden doorleven en de binding met de omgeving verliezen. De PvdA ziet ouderen met hun kennis, ervaring en inzet als actief deel van onze samenleving. Het zijn de omstandigheden die maken dat de ouder wordende mens kan blijven deelnemen aan de samenleving en voor zichzelf kan blijven zorgen. De PvdA wil samen met ouderen omstandigheden aanpassen aan de mogelijkheden van deze tijd.

Lees verder