Financiën

De PvdA is blij dat de gemeente, in deze tijd van economische teruggang, het financieel beheer op orde heeft. Er is al veel bezuinigd maar ook de komende jaren zal er nog bezuinigd moeten worden. De PvdA wil dat er een voldoende gevulde reservepot is om mogelijke tegenvallers op te vangen.

De belastingen willen we trendmatig verhogen. Daarbij is het van belang dat de burger weet waaraan de opbrengst van de lokale belastingen besteed wordt. We stemmen alleen in met een meer dan trendmatige verhoging als dat gekoppeld wordt aan de voorzieningen in onze kernen. De PvdA kiest de komende jaren niet voor grootschalige projecten binnen onze kernen. De PvdA wil dat budgetten worden besteed aan de huidige voorzieningen.

De tarieven voor onze nuts voorzieningen (riool) en producten (leges) moeten kostendekkend zijn. Hierbij moeten de inkomsten ook voldoende zijn om, de komende jaren, onderhoud en investeringen te betalen. De PvdA wil de rekening niet doorschuiven naar de volgende generatie.

Nu de gemeente de WMO, jeugdzorg en participatiewet gaat verzorgen, stijgen de inkomsten in de begroting maar wordt meteen een bezuiniging doorgevoerd. De zorgaanbieders gaan een deel van die kosten opvangen en de gemeente kan besparen door preventiever te werken. Echt dure zorg (denk aan de gesloten jeugdzorginstellingen ) pakken we samen met de regiogemeenten aan.

 Er is afgesproken dat we op het personeelsbudget 900.000 euro bezuinigen. Dat moet gerealiseerd worden door natuurlijk verloop en niet door gedwongen ontslagen. Door de taken die van het Rijk naar de gemeente komen, zullen we personeel moeten opleiden of in dienst moeten nemen.