Zorg voor ouderen

Ouderen zijn niet de hoogbejaarden die vanuit het verleden doorleven en de binding met de omgeving verliezen. De PvdA ziet ouderen met hun kennis, ervaring en inzet als actief deel van onze samenleving. Het zijn de omstandigheden die maken dat de ouder wordende mens kan blijven deelnemen aan de samenleving en voor zichzelf kan blijven zorgen. De PvdA wil samen met ouderen omstandigheden aanpassen aan de mogelijkheden van deze tijd.

Veel ouderen in Medemblik nemen al actief deel aan het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk en andere activiteiten. Via een gemeentelijke webshop of informatiepunten krijgen ouderen informatie over organisaties, verenigingen en activiteiten. Voor ouderen zonder internet wil de PvdA informatiepunten dicht in de buurt.

Als ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen is huishoudelijke hulp en thuiszorg een eerste vereiste. De PvdA wil dat mensen die geen netwerk of te weinig draagkracht hebben hier een beroep op kunnen doen. De PvdA wil ook maximaal inzetten op nieuwe vormen van ondersteuning, zoals e-health en e-care. Er zijn inmiddels veelbelovende projecten gestart in Nederland waarbij ouderen via digitale hulpmiddelen uit hun isolement komen. Koppeling van leertrajecten met de inzet van jongeren zijn kansrijk.

De zorg voor kwetsbare ouderen is optimaal door goede afstemming tussen eerstelijnszorg (wijkverpleegkundige) en welzijn (WMO-consulent.) Voor de PvdA zijn de ouderen en hun mantelzorgers de spil in de zorg. Mantelzorgers worden door de WMO- consulent regelmatig gehoord en ondersteund in de vorm van educatie, respijtzorg of financiële ondersteuning, zodat zij hun zware taak kunnen volhouden.